UNIX时间转标准UTC时间算法

发布日期:分类:Linux & homelab UNIX时间转标准UTC时间算法无评论
时效性提醒:本文首次编写发布于9 年前。

因为arduino上好像没有类似的库,所以自己实现了一下这个算法,代码在下面,示例代码是python的,其他语言稍微改一下即可(对于months那个数组可能需要一个if来判断下2月的天数,示例代码里简写了判断)

UNIX_time = 1452342340

year = 1970 + (UNIX_time/86400-1096)/1461*4+3+(UNIX_time/86400-1096)%1461/365

yearday = (UNIX_time/86400-1096)%1461%365+1
if (UNIX_time/86400-1096)%1461/365 == 4:
    year-=1
    yearday = 366
months=[31, (28,29)[(UNIX_time/86400-1096)%1461/365 >= 3], 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
month=0

while yearday > 0:
    yearday-=months[month]
    month+=1

day = yearday+months[month-1]

hour = (UNIX_time  % 86400) / 3600
minute = (UNIX_time % 3600) / 60
second = UNIX_time % 60

print 'Time is %s-%s-%s %s:%s:%s' % (year, month, day, hour, minute, second)

作者:WuSiYu

学生,Web开发者,智能硬件&IOT爱好者

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注